05 kwietnia 2012 ~ 0 komentarzy

50 marcowych zmian w Google

GoogleGoogle, na swoim blogu, opublikował listę 50 zmian w algorytmie wyszukiwarki, które nastąpiły w marcu. Lista ta jest uzupełnieniem spotkania grupy Google Search Quality. Wśród tych 50 zmian znajduje się kilka, które wydają się mieć większe znaczenie dla branży SEO. Są to m.in. poprawa oceniania jakości treści znajdującej się na stronie, świeżości znajdujących się na niej informacji czy poprawa wyszukiwania obrazów. Na liście marcowych zmian nie zabrakło również poprawek dla urządzeń mobilnych a także zmian związanych z geolokalizacją. Zapraszam.
Poniżej, według mnie, najważniejsze z nich:

 

Linki witryny

Sitelinks data refresh. [launch codename „Saralee-76”] Sitelinks (the links that appear beneath some search results and link deeper into the respective site) are generated in part by an offline process that analyzes site structure and other data to determine the most relevant links to show users. We’ve recently updated the data through our offline process. These updates happen frequently (on the order of weeks).

Linki witryny. Linki witryny (linki, które pojawiają się pod wynikami wyszukiwania, które prowadzą głębiej do serwisu) są tworzone w procesie offline, który analizuje strukturę i inne dane, aby określić najprzydatniejsze dla użytkownika linki. Ostatnio zaktualizowaliśmy dane używane w tym procesie. Są to częste zmiany (co kilka tygodniu).

 

Jakość i treść strony

Improvements to processing for detection of site quality. [launch codename „Curlup”] We’ve made some improvements to a longstanding system we have to detect site quality. This improvement allows us to get greater confidence in our classifications.

Ulepszenie przetwarzania mającego na celu wykrywanie jakości stron. [nazwa kodowa „Curlup”] Wprowadziliśmy pewne ulepszenia w istniejącym od dawna systemie, który wykorzystujemy do wykrywania jakości strony. Ulepszenie to pozwala na obdarzenie większą pewnością naszej klasyfikacji.

Tweaks to handling of anchor text. [launch codename „PC”] This month we turned off a classifier related to anchor text (the visible text appearing in links). Our experimental data suggested that other methods of anchor processing had greater success, so turning off this component made our scoring cleaner and more robust.

Zmiany w traktowaniu tekstów zakotwiczeń (anchor tekst). W tym miesiącu wyłączyliśmy jeden klasyfikator dotyczący tekstu zakotwiczenia (widocznego tekstu pokazującego się w linku). Nasze eksperymentu pokazały, że bardziej skuteczne są inne metody analizowania tekstu zakotwiczenia, więc wyłączenie tego klasyfikatora sprawiło, że ocena trafności jest „czystsza” i bardziej solidna.

 

Starym stronom już dziękujemy

More precise detection of old pages. [launch codename „oldn23″, project codename “Freshness”] This change improves detection of stale pages in our index by relying on more relevant signals. As a result, fewer stale pages are shown to users.

Większa precyzja wykrywania starych stron. [nazwa kodowa „oldn23″, nazwa projektu “Freshness”] Zmiana ta poprawia wykrywanie dawno nie aktualizowanych stron w naszym indeksie poprzez oparcie się na bardziej istotnych sygnałach. W rezultacie użytkownikom wyświetlana jest mniejsza ilość dawno nie aktualizowanych stron.
Niestety zalatuje to trochę dyskryminacją. Może nie do końca, jednak dobrze wiemy, że niektóre branże nie wymagają częstych aktualizacji. Jak w takim razie uchronić się przed spadkiem? Może wystarczy raz na jakiś czas odświeżyć bazę danych, „przewietrzyć” serwer czy też nadpisać istniejące pliki.

 

Wyszukiwanie obrazów

Improvements to Image Search relevance. [launch codename „sib”] We’ve updated signals to better promote reasonably sized images on high-quality landing pages.

Ulepszenie istotności wyszukiwania obrazów (Image Search). [nazwa kodowa „sib”] Zaktualizowaliśmy sygnały w celu lepszej promocji obrazów o odpowiednim rozmiarze na wysokiej jakości stronach docelowych.

More relevant image search results. [launch codename „Lice”] This change tunes signals we use related to landing page quality for images. This makes it more likely that you’ll find highly relevant images, even if those images are on pages that are lower quality.

Bardziej trafne wyniki dla obrazów. Ta zmiana dostraja sygnały, których używamy w przypadku strony prezentującej wyniki wyszukiwania w zależności od jakości obrazu. To sprawia, że łatwiej znaleźć odpowiednie obrazy, nawet na stronach o niższej jakości.

 

Świeżość wyników

High-quality sites algorithm data update and freshness improvements. [launch codename “mm”, project codename „Panda”] Like many of the changes we make, aspects of our high-quality sites algorithm depend on processing that’s done offline and pushed on a periodic cycle. In the past month, we’ve pushed updated data for “Panda,” as we mentioned in a recent tweet. We’ve also made improvements to keep our database fresher overall.

Lepsza świeżości wyników aktualizacja danych dla algorytmu jakości stron. Jak wiele naszych poprawek, aspekty naszego algorytmu oceny jakości stron zależą od procesów offline, a ich wyniki są następnie okresowo wprowadzane do obiegu. W ubiegłym miesiącu zaktualizowaliśmy dane dla „Pandy” wspomniane w niedawnym tweecie. Wprowadziliśmy też zmiany, które poprawią ogólną świeżość bazy danych.

Improvements to freshness. [launch codename „Abacus”, project codename „Freshness”] We launched an improvement to freshness late last year that was very helpful, but it cost significant machine resources. At the time we decided to roll out the change only for news-related traffic. This month we rolled it out for all queries.

Lepsza świeżość. Pod koniec ubiegłego roku wprowadziliśmy poprawki do świeżości, które okazały się bardzo pomocne, lecz bardzo obciążały komputery. Wtedy zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany jedynie dla materiałów powiązanych z newsami. W tym miesiącu wprowadziliśmy zmiany dla wszystkich zapytań.

 

Nawigacja i lokalizacja

Better handling of queries with both navigational and local intent. [launch codename „ShieldsUp”] Some queries have both local intent and are very navigational (directed towards a particular website). This change improves the balance of results we show, and helps ensure you’ll find highly relevant navigational results or local results towards the top of the page as appropriate for your query.

Lepsza obsługa zapytań z o charakterze zarówno nawigacyjnym, jak i lokalnym. Niektóre zapytania mają charakter zarówno nawigacyjny (są skierowane na konkretną stronę), jak i lokalny. Ta zmiana poprawia równowagę w takich wynikach i sprawia, że bardzo trafne wyniki nawigacyjne i lokalne pojawią się wysoko w wynikach wyszukiwania.

Update to systems relying on geographic data. [launch codename „Maestro, Maitre”] We have a number of signals that rely on geographic data (similar to the data we surface in Google Earth and Maps). This change updates some of the geographic data we’re using.

Aktualizacja systemów opierających się na danych geograficznych. [nazwa kodowa „Maestro, Maitre”] Posiadamy wiele sygnałów, które oparte są na danych geograficznych (podobnie do danych, które wyświetlamy w Google Earth i Google Maps). Zmiana ta aktualizuje także niektóre wykorzystywane przez nas dane geograficzne.

Better local results and sources in Google News. [launch codename „barefoot”, project codename „news search”] We’re deprecating a signal we had to help people find content from their local country, and we’re building similar logic into other signals we use. The result is more locally relevant Google News results and higher quality sources.

Lepsze źródła i wyniki lokalne w Google News. [nazwa kodowa „barefoot”, nazwa projektu „news search”] Deprecjonujemy sygnał, który wykorzystywaliśmy do wspomagania znajdywania przez ludzi treści z ich kraju, oraz wbudowujemy podobną logikę w inne wykorzystywane przez nas sygnały. Wynikiem tego są bardziej istotne lokalnie wyniki Google News i wyższej jakości źródła.

 

Sygnały społecznościowe

Improvements in date detection for blog/forum pages. [launch codename „fibyen”, project codename „Dates”] This change improves the algorithm that determines dates for blog and forum pages.

Poprawki w wykrywaniu dat dla stron blogów/for. [nazwa kodowa „fibyen”, nazwa projektu „Dates”] Zmiana ta stanowi ulepszenie algorytmu, który określa daty dla stron blogów i for.

Better indexing of profile pages. [launch codename „Prof-2”] This change improves the comprehensiveness of public profile pages in our index from more than two-hundred social sites.

Lepsze indeksowanie stron profili. Poprawia wszechstronność indeksowania publicznych stron profili w naszym indeksie z ponad 200 serwisów społecznościowych.

 

Pozostałe zmiany w algorytmie Google

Poniżej znajdują się pozostałe zmiany, już bez opisów, które zostały wprowadzone w marcu:
– Autouzupełnianie z symbolami matematycznymi,
– Poprawki w indeksowaniu symboli,
– Lepsza ocena grup wiadomości,
– Poprawki do system uzupełnień (backend),
– Poprawki do obsługi haseł,
– Odświeżony interfejs dla wyników uniwersalnych wiadomości (News Universal),
– Poprawki w wynikach do zapytań nawigacyjnych
– Wyniki dla Ligi Mistrzów UEFA i rosyjskiej Kontynentalnej Ligi Hokejowej na żywo,
– Wyniki wyszukiwania dla tenisa,
– Odświeżone przewidywanie zapytań dla obrazów we wszystkich językach,
– Dostrojenie algorytmu SafeSearch,
– Uproszczenie kodu dla wyników uniwersalnych obrazów (Images Universal),
– Lepszy ranking aplikacji I interfejs na urządzenia przenośne,
– Lepsza świeżość w wynikach wyszukiwania video,
– Mniej niepożądanych synonimów,
– Lepsza interpretacja i wykorzystanie tekstu zakotwiczenia (ang, anchor text),
– Deprecjacja sygnału dotyczącego ranking w grupie wiadomości,
– Mniej synonimów “sibling”,
– Lepsza trafność i wydajność synonimów,
– Regulacja systemu odczytywania,
– Mniej agresywne synonimy,
– Ulepszenie wykrywania nazwisk,
– Aktualizacja sygnałów personalizujących,
– Usunięcie deprecjonowanego sygnału spośród sygnałów dotyczących istotności witryny,
– Ulepszenia wykrywania języka w automatycznym uzupełnianiu,
– Więcej sugestii w automatycznym uzupełnianiu poprzez przepisywanie na bieżąco przedrostków zapytania,
– Rozszerzone linki witryny,
– Bardziej trafne krótkie odpowiedzi,
– Migracja backendu zaawansowanego wyszukiwania filmów,
– Przycisk +1 w wyszukiwaniach dla większej ilości krajów i domen,
– Odświeżanie interfejsu użytkownika wyników lokalnych na tabletach.

 

Źródło: http://insidesearch.blogspot.com/2012/04/search-quality-highlights-50-changes.html
http://blog.performancemedia.pl/google/najnowsze-zmiany-w-wyszukiwarce-google-marzec

Kategoria: Google | Tagi:

Autorem tekstu jest Wojtek Tyluś. Powyższy tekst jest moją osobistą opinią, mogę się mylić a Ty nie musisz się z nią zgadzać.

Witajcie na moim blogu

Blog Wojtka Nazywam się Wojtek Tyluś i jestem autorem tego bloga. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące m.in.: SEO, serwisów społecznościowych, a także dowiesz się co słychać ciekawego w sieci. Wiadomości, które z jakiegoś powodu nie trafiły na bloga, znajdziecie śledząc moje profile społecznościowe, zwłaszcza na Facebooku oraz Google+. Zapraszam.

Leave a Reply